Algemene voorwaarden

Hieronder treft u de algemene voorwaarden van Meer Impact marketing & communicatie:

Algemene voorwaarden Meer Impact marketing & communicatie dd 23 augustus 2018:

Artikel 1. Definities

1.     Aanbieding: vrijblijvend aanbod van Opdrachtnemer tot het verrichten van ondersteunde activiteiten bij Opdrachtgever op het gebied van marketing en communicatie, dit alles bedoeld in de meest ruime zin.

2.     Bescheiden: alle door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde documenten of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht door de Opdrachtnemer vervaardigde documenten.

3.     Opdrachtnemer: Meer Impact Marketing & Communicatie, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 65087488.

4.     Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.

5.     Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.

 Artikel 2. Algemeen

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2.     De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.     Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

 Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

1.     Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

2.     Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan niet

 

 

 

 

 

 

aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.     Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

4.     Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

5.     De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen en dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en blijven (intellectueel) eigendom van de Opdrachtnemer.

Artikel 4. Overeenkomst

1.     De Overeenkomst komt tot stand door de mondelinge en/of schriftelijke en/of per email  aanvaarding van de offerte van Opdrachtnemer door Opdrachtgever. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging en/of een bevestiging van de opdracht door Opdrachtgever per email. 

2.     Opdrachten en wijzigingen zijn voor de Opdrachtnemer pas bindend indien deze Schriftelijk door hem zijn aanvaard, of de Opdrachtnemer met de uitvoering ervan is begonnen, dan wel de opdrachtbevestiging van de Opdrachtnemer niet binnen vijf (5) werkdagen door Opdrachtgever is verworpen.

3.     De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie die Schriftelijk dan wel mondeling zijn gedaan.

4.     De Opdrachtnemer kan, om hem moverende redenen, nadat de Opdrachtgever de Aanbieding heeft aanvaard, zijn Aanbieding herroepen ook al bevat deze een termijn van aanvaarding en geschiedt aanvaarding binnen deze termijn, zonder dat de Opdrachtnemer door deze herroeping schadeplichtig is jegens Opdrachtgever. Deze mogelijkheid bestaat in ieder geval gedurende twee (2) werkdagen na de aanvaarding en zal alsdan aan Opdrachtgever Schriftelijk worden bevestigd.

5.     De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

1.     Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht.

2.     Opdrachtnemer heeft het recht zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

3.     De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.     Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Opdrachtnemer. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

 Artikel 6. Wijziging in de opdracht en meerwerk

1.     Werkzaamheden die buiten de Overeenkomst vallen en niet vallen onder de Werkzaamheden zoals omschreven in de opdrachtbevestiging, worden gekwalificeerd als meerwerk. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken voor Opdrachtnemer en door hem ingeschakelde derden, waaronder doch niet uitsluitend extra en/of aanvullend werk, zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken (uur)tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig verstrekken van gegevens door Opdrachtgever, Opdrachtnemer de geplande of reeds verrichte werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Voor zover door Opdrachtnemer ingeschakelde derden opnieuw (dezelfde) werkzaamheden dienen te verrichten, worden ook deze werkzaamheden gekwalificeerd als meerwerk.

2.     Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.

3.     De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer tussentijds de opzet/aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en/of de daaruit voortvloeiende Werkzaamheden wensen uit te breiden en/of te wijzigen.

 Artikel 7. Medewerking Opdrachtgever

1.     Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte opdracht.

2.     Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig, onjuist, onvolledig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer is gerechtigd eventueel hieruit voortvloeiend meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

3.     Voor zover de uitvoering van de opdracht zulks vereist, stelt Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

4.     Indien en voor zover Opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft Opdrachtgever op zijn/haar locatie Opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.

5.     Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

  Artikel 8. Prijzen

1.     Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtnemer kan met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomen.

2.     Opdrachtnemer is gerechtigd tot verhoging van de (vaste)prijs met een maximum van 10% indien de verhoging van de (vaste)prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen, kosten van derden etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

3.     Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, zal Opdrachtnemer met Opdrachtgever nader overleg plegen waarbij tot een eventuele herziening of wijziging van de opdracht kan worden besloten.

4.     Indien de uitvoering van de opdracht door de Opdrachtnemer wordt opgeschort of (tussentijds) beëindigd, ongeacht de reden, heeft de Opdrachtnemer recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten met een minimum van 75% van de overeengekomen prijs.

5.     Opdrachtnemer heeft het recht de werkzaamheden aan te vangen na ontvangst van betaling van een voorschotfactuur. Indien de opdracht de creatie betreft van een nieuwe website factureert Opdrachtnemer 50% van de prijs vooraf en 50% bij oplevering van de website. Indien oplevering van de website door toedoen van Opdrachtgever langer duurt dan zes maanden gerekend vanaf de startdatum van de opdracht, is Opdrachtnemer gerechtigd de resterende 50% van de prijs te factureren.

Artikel 9 Duur en afsluiting van de opdracht

1          De Opdrachtnemer kan van tevoren niet exact aangeven wat de looptijd voor het uitvoeren van de Opdracht zal zijn, omdat de duur van de Opdracht beïnvloed wordt door allerlei factoren. Opgegeven en overeengekomen levertijden zullen nimmer gelden als fatale termijnen.

2          De Opdracht is afgerond, zodra de eindafrekening door de Opdrachtgever is goedgekeurd. Indien de Opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de eindafrekening reageert, wordt geacht dat de Opdrachtgever heeft ingestemd met de afronding van de opdracht.

Artikel 10. (Op)levering

1.     Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar/hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd (tijdelijk) de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2.     Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen. Het staat de opdrachtnemer vrij een aanbetaling te verlangen alvorens hij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.

3.     Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar/hem ter beschikking zijn gesteld.

4.     Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.

 Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud, retentie en zaakvorming

1.     Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten Werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die Opdrachtgever wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Opdrachtnemer zijn voldaan.

2.     Rechten worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

3.     Opdrachtnemer kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Opdrachtnemer onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen betaald heeft.

4.     Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 Artikel 12. Opzegging en annulering

1.     Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Tussentijdse opzegging van een Overeenkomst voor bepaalde tijd is uitgesloten.

2.     Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever. In alle gevallen bedraagt de compensatie minimaal 75% van de overeengekomen prijs.

3.     Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

4.     Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

5.     Opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat de Opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor de Opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door de Opdrachtnemer gederfde winst, waarbij tevens in rekening wordt gebracht de kosten die de Opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslagkosten. 

 Artikel 13. Honorarium en betalingsvoorwaarden

1.     Het honorarium van de Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende en uitgevoerde Opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer. Op verzoek van de Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer het aantal gewerkte uren afgerond specificeren; de Opdrachtnemer is niet verplicht aan te geven welke Werkzaamheden specifiek zijn verricht.

2.     De opdracht wordt gefactureerd tegen een vaste prijs of tegen het door Opdrachtnemer gehanteerde uurtarief. De door Opdrachtnemer te maken secretariaatskosten, reis- en andere gewone opdracht gebonden kosten en buitengewone kosten worden afzonderlijk berekend.

3.     Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.     Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door Opdrachtgever van enig door hem

verschuldigd bedrag, is Opdrachtgever met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever naast de wettelijke handelsrente tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het factuurbedrag, aan Opdrachtnemer verschuldigd.

5.     Indien na aanmaning betaling uitblijft, zijn er buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% van de hoofdsom inclusief BTW met een minimum van Euro 500,-.

6.     Ingeval van een gerechtelijke procedure is Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten in alle instanties verschuldigd waaronder doch niet uitsluitend alle gemaakte kosten in en buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand, executiekosten, eventuele vrijwaringskosten en de proceskosten, behoudens voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

7.     Ongeacht de tenaamstelling van de declaratie zijn alle Opdrachtgevers en/of werkmaatschappijen, indien de Opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever of gewerkt wordt ten behoeve van meerdere (rechts)personen, alsmede, te allen tijde, de bestuurder(s) en/of aandeelhouder(s) van de Opdrachtgever(s)-rechtspersoon, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals omschreven in dit artikel.

8.     De Opdrachtnemer is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen zekerheid te verlangen van de Opdrachtgever voor toekomstige betalingsverplichting van de Opdrachtgever, ook indien aanvankelijk krediet werd verschaft.

9.     Zonder nadrukkelijke Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, is het de Opdrachtgever niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer te verrekenen, dan wel haar betalingsverplichting op te schorten.

Artikel 14. Reclames en onderzoek

1.     Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.

2.     Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.

 

 

Artikel 15. Overmacht

1.     Indien Opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer.

2.     Opdrachtnemer heeft in geval van overmacht het recht om de uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. In dat geval zal Opdrachtnemer met de Opdrachtgever in contact treden om te overleggen hoe partijen de Overeenkomst verder willen invullen c.q. vervullen

3.     Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

4.     Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om dit reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke Overeenkomst.

 Artikel 16. Aansprakelijkheid

1.     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.     Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft.

3.     In het geval de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval geen uitkering biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag hetgeen Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft gefactureerd.

4.     De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot uitsluitend directe schade.

5.     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6.     Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.     De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derde(n),  daaronder redelijke kosten van juridische bijstand  begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met en/of voortvloeien uit de Werkzaamheden die voor de Opdrachtgever worden verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

8.     In elk geval is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag en voorwaarden waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Opdrachtnemer gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak toe bestaat.

 Artikel 17. Geheimhouding

1.     Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.     Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

3.     Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

 Artikel 18. Intellectueel eigendom

1.     Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft en/of geldend kan maken.

2.     Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derde(n) te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, zoals verwoord in de Overeenkomst, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, blijft het voorgaande overeenkomstige van toepassing.

 Artikel 19. Vrijwaring derden

1.     Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.

2.     Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien Opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 20. Opschorting en ontbinding.

1.     De Opdrachtnemer is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst en de nakoming van haar verplichting tot afgifte van bescheiden of andere zaken aan de Opdrachtgever of derden op te schorten tot op het moment dat alle vorderingen op de Opdrachtgever volledig en onherroepelijk zijn voldaan.

2.     Alle vorderingen van Opdrachtnemer zijn terstond opeisbaar, zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van de daardoor geleden schade, indien de Opdrachtgever door welke oorzaak dan ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of naar het oordeel van Opdrachtnemer dreigt te verliezen, surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard of tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer.

3.     Indien Opdrachtgever om haar moverende redenen de Overeenkomst met Opdrachtnemer wenst te beëindigen, voordat de Overeenkomst volledig ten uitvoer is gebracht, is Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer schadeplichtig. Opdrachtgever is alsdan schadeplichtig voor alle kosten die Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Opdracht al heeft gemaakt en/of verplichtingen welke Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst met een minimum van 75% van de overeengekomen prijs.

Artikel 21. Vervaltermijn

1.     In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer één jaar.

 Artikel 22. Toepasselijk recht

1.     Op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     Geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden bij uitsluiting behandeld door de rechtbank te Den Haag.